Důchodové pojištění

Životní pojištěníCo pojištění nabízí?

Důchodové pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití , kdy se pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo ve  formě jednorázového plnění. Sjednaná pojistná částka je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM ).

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit propad příjmů v důchodovém věku
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

Jaké výhody pojištění přináší?

 • garantovaná výplata sjednané pojistné částky
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Jaké jsou jeho nevýhody?

 • nelze libovolně měnit nastavení pojištění
 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.

 
V případě úmrtí klienta je vyplaceno zaplacené pojistné.
V případě dožití se začne vyplácet sjednaná výše důchodu včetně podílů na výnosech  nebo jednorázového plnění.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Je produkt daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Produkt je daňově uznatelný, pokud jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:

 • pojistník je shodný s pojištěným
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
 • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
 • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Upozornění:

Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven. Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy , neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní  formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.