Pojišťovací poradna

clovek-otaznik

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

Uzavření pojistné smlouvy

Datum, kdy je pojistná smlouva podepsána.

Počátek pojištění

Je doba, od níž vznikají práva a povinnosti z pojištění a je přesně stanovena v pojistné smlouvě.Pojištění vzniká od 00:00 hod., dne následujícího po dni uzavření pojistné smlouvy. U některých  pojistných  smluv: počátek pojištění začíná  dnem,hodninou  sjednání, podepsáním  a akceptací smlouvy pojistitelem.  

Účastníci pojištění

 • zájemce o pojištění  - osoba,která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem
 • pojistitel  - právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj. pojišťovna nebo jiný subjekt, jemuž bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti.
 • pojistník - osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Je oprávněn měnit její obsah nebo ji vypovědět. Je povinen platit pojistné. Má právo stanovit obmyšlenou osobu pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. Může být zároveň pojištěným.
 • pojištěný - osoba, na jejíž majetek, život, zdraví, anebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje.Má právo na plnění.
 • oprávněná osoba  - osoba,které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění.
 • obmyšlená osoba - oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze pouze ze souhlasem pojištěného.
 • poškozený - osoba, která utrpěla škodu na majetku, životěnebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

Zánik pojištění

 • uplynutím pojistné doby - v pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby  nezaniká( např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).
 • výpovědí - je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období  

              a) do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy - dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 

              b) do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události - dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž    

                  uplynutím pojištění zaniká. 

 • nezaplacením pojistného - pojištění zaniká dnem následujícím po marném  uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.
 • odstoupením - pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.
 • dohodou  - v dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.
 • změna vlastnictví pojištěného majetku - pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.V tomto případě zaniká pojištění až dnem nahlášení změny majitele konkrétní pojišťovně.
 • jiné důvody - zánik pojištěného rizika nebo pojištěné věci (např. vozidlo přestalo fyzicky existovat - vyřazení vozidla z evidence, odcizení vozidla) smrt pojištěné fyzické osoby, zánik pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.
 • Vzory tiskopisů pro výpověď pojištění motorových vozidel

FAQ

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.