Informace ze dne 22. května 2018 v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění nebo příjemce likvidace pojistných událostí :

 • totožnost a kontaktní údaje správce: ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r. o., zast. Jiřím Kujalem, jednatelem společnosti (dále jen pojišťovací zprostředkovatel)
 • osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
 • osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu.
 • klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:
  • přístup ke svým osobním údajům
  • jejich opravu
  • výmaz
  • omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů
 • klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen)
 • Pojišťovací zprostředkovatel pověřuje podřízené pojišťovací zprostředkovatele k získávání osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst.1, písm. b) nařízení GDPR.

V Kyjově, dne 22. května 2018.

Jiří Kujal, jednatel

ALIANCE J.K.L. Finance , spol. s r. o.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.